Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności www.eurobrand.pl
ostatnia aktualizacja: 17.07.2018 r.

Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa sposób, w jaki zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.eurobrand.pl (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Zobek prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Jana Matejki 4, 34-730 Mszana Dolna (dalej: „Administrator”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem szkolenia/małpa/eurobrand.pl.

ZGODNOŚĆ Z RODO

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 1. dostarczenia usług zamówionych przez użytkownika (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) – w przypadku zapisania się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy,
 1. prowadzenia komunikacji z użytkownikiem – w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku gdy użytkownik zgłasza swój udział w szkoleniu:

 1. imię i nazwisko
 2. numer telefonu
 3. adres e-mail,
 4. adres
 5. PESEL lub NIP

Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz użytkownika.

W ramach prowadzenia komunikacji z użytkownikiem, po wypełnieniu przez niego formularza kontaktowego, zbierane są następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię
 2. numer telefonu
 3. adres e-mail

Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.

PLIKI COOKIES

Administrator przetwarza również informacje dotyczące użytkowników poprzez pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć je korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować niewłaściwe wyświetlanie się strony internetowej.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie EOG, na serwerach własnych lub zabezpieczonych serwerach zaufanych partnerów. Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do świadczenia usług, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

 1. dane powiązane z konkretną usługą przetwarzane będą przez czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi (szkolenie), a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne (tj. w razie  wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług Spółki - okres przechowywania może wynieść do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (okres przedawnienia),  lub okres trwania postępowania sądowego i okres egzekucji wyroków) lub na cele rozliczeniowe,
 2. w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownikom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,
 • prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 • prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,
 • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień, bądź w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt emailowy na adres szkolenia/małpa/eurobrand.pl.

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, prosimy zapoznać się również z Regulaminem udostępnionym pod adresem: eurobrand.pl/regulamin.